Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Framskrivinger for godstransport 2018-2050. Oppdatering av beregninger fra 2019.

Framskrivinger for godstransport 2018-2050. Oppdatering av beregninger fra 2019.

Forfattere: Anne Madslien, Inger Beate Hovi
Rapportnr: 1825/2021
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1404-1
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

I forbindelse med arbeidet med Nasjonal transportplan (NTP) 2022-2033 har TØI utarbeidet reviderte framskrivinger for innenlands godstransport, basert på beregninger med Nasjonal GodstransportModell (NGM). Framskrivingene legger til grunn at det ikke innføres nye tiltak eller virkemidler som påvirker transportetterspørsel eller transportmiddelvalg i noen spesiell retning utover infrastrukturprosjekter som har fått oppstartbevilgning. Bompengeinnkreving avvikles etter hvert som prosjektene er nedbetalt i tråd med vedtatte planer med unntak av i byområdene der de opprettholdes ut analyseperioden. Modellen er basert på kartlagte varestrømmer og at vareeiernes transportvalg er basert på kostnadsminimerende atferd. Det er ikke forutsatt endringer i f.eks. holdninger eller preferanser over tid. Dette betyr at det ikke nødvendigvis er den mest sannsynlige utviklingen som er beregnet, men mer en referansebane som kan danne grunnlag for å vurdere ulike tiltaks effekt på transportomfang og transportmiddelfordeling. For godstransporten beregnes en økning i samlet transportarbeid på norsk område (eksklusive råolje og naturgass) på 29% fra 2018 til 2050. Vegtransport på norsk område beregnes å øke mest, i underkant av 70 %. Transportarbeid på sjø beregnes å øke nærmere 20 % når råolje og naturgass holdes utenfor, men bare 6 % når disse varegruppene inkluderes. Dette skyldes negativ vekst i oljesektoren. For jernbane beregnes 44 % vekst i transportarbeid 2018-2050 når malm holdes utenom, 35 % hvis malm er inkludert.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger