Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Framskrivinger av varetransport i Oslo - Hva betyr NTP-framskrivninger for Oslo i 2030?

Framskrivinger av varetransport i Oslo - Hva betyr NTP-framskrivninger for Oslo i 2030?

Forfattere: Daniel Ruben Pinchasik, Inger Beate Hovi, Christian Steinsland
Rapportnr: 1967/2023
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-2026-4
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

Denne rapporten gir anslag på trafikkarbeid og CO2-utslipp fra vare- og lastebiler på veinettet innenfor Oslo kommune for 2020 og ulike scenarioer for 2030. Målet er å synliggjøre hvordan basisframskrivningen til kommende NTP gir seg utslag for Oslo og implikasjoner av endringer i forutsetninger som Transportvirksomhetenes «Klimabane 2», en differensiert (raskere) innfasing av nullutslippskjøretøy i Oslo, og av nullvekst i gods- og næringstransport. Beregningene skiller mellom kjøring innenfor hhv. Ring 1, Ring 2 og utenfor, og mellom hoved- og kommunalt veinett. For lastebiler skiller anslagene mellom lokal- og gjennomgangstrafikk, og for varebiler mellom håndverker-/service, varedistribusjon og privat kjøring. Vi synliggjør viktigheten av trafikkvekst, innfasing av nullutslippskjøretøy og innblanding av biodrivstoff for klimagassutslippene i Oslo i 2020, samt hvordan ulike forutsetninger i NTP-framskrivingene kan ha implikasjoner for Oslo. Basert på dette diskuteres områder som kan være relevante for Klimaetaten å belyse i sitt arbeid mot NTP, bl.a. knyttet til lokalt vs. nasjonalt tilgjengelige virkemidler.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger