Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Fotgjengeres oppfatninger av drift og vedlikehold. Resultater fra en spørreundersøkelse i ni byområder.

Fotgjengeres oppfatninger av drift og vedlikehold. Resultater fra en spørreundersøkelse i ni byområder.

Forfattere: Ole Aasvik, Torkel Bjørnskau
Rapportnr: 1768/2020
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1732-5
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Nullvekstmålet tilsier at framtidig vekst i persontrafikken i byer og tettsteder skal tas med gang-, sykkel- og kollektivtrafikk. God drift og godt vedlikehold av fortau, gang- og sykkelveger og sykkelfelt er viktig for å få til dette. Rapporten viser resultatene fra en spørreundersøkelse til 2745 fotgjengere i ni byområder om deres oppfatning av drift og vedlikehold for gange. Resultatene viser at kvinner er mer bekymret for vanskelige føreforhold enn menn er, og dette gjelder særlig om vinteren når forholdene er vanskeligst. Det er særlig de eldste kvinnene (> 60 år) som synes føreforholdene om vinteren kan være vanskelige og som opplever utilstrekkelig vinterdrift og vintervedlikehold. Vi finner at dårlig drift og vedlikehold kan ha store konsekvenser for opplevelse, rutevalg og transportmiddelvalg. Hull i vegen og brøytekanter er blant de største problemene for fotgjengere. Resultatene tyder på at bedre drift og vedlikehold kan føre til at flere vil velge å gå.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger