Du er her

Førerett og helse blant eldre førere

Forfattere: Vibeke Milch Uhlving, Alena Katharina Høye, Fridulv Sagberg
Rapportnr: 1885/2022
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1930-5
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Rapporten presenterer en studie av førerett og helse blant eldre førere, som er basert på intervjuer med fastleger og registerdataanalyser. Det er forholdsvis få førere over 80 år som søker men ikke får utstedt helseattest for fornyelse av føreretten hos fastlegen. Relevante helsetilstander fanges trolig stort sett opp i andre konsultasjoner. Den vanligste årsaken til at førerkortinnehavere ikke får utstedt helseattest, er kognitiv svikt. Andre årsaker er synssvekkelser, medikamentbruk og nevrologiske sykdommer. Fastlegene har i hovedsak et positivt syn på helseattestordningen. De kognitive testene som anbefales i førerkortveilederen, anses som nyttige, og de brukes i stor grad, men noen ganger med individuelle tilpasninger. Fastlegene mener at helseattestordningen bidrar til at man fanger opp personer som utgjør en fare i trafikken. I tillegg kan den bidra til at eldre førere i større grad vurderer egen helse og kjøreferdighet. Noen svake punkter ved helseattestordningen er at helsekontrollen kan være en belastning for lege-pasient-forholdet og at systemet ikke fanger opp eldre som gjør gjentatte forsøk på å få helseattest etter avslag.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger