Du er her

Fartsgrenser i tettbygd strøk

Forfattere: Astrid Helene Amundsen, Rune Elvik, Kjartan Sælensminde
Rapportnr: 471/2000
ISBN: 82-480-0138-5
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Rapporten behandler ulike aspekter ved fastsetting av fartsgrenser i tettbygd strøk. Norske undersøkelser om utrygghet i trafikken er gjennomgått og resultatene oppsummert. Utrygghet for barn er svært vanlig. Det er gjort beregninger av samfunnsøkonomisk optimale fartsgrenser i tettbygd strøk. Beregningsforutsetningene er variert systematisk i en følsomhetsanalyse. Eksisterende kriterier for fastsetting av fartsgrenser er beskrevet og kriterier for fartsgrenser i tettbygd strøk foreslått. Det konkluderes med at overordnede hovedveger med høy standard kan ha en høyere fartsgrense enn den generelle fartsgrensen på 50 km/t i tettbygd strøk. På atkomstveger i boligområder og i sentrumsgater bør fartsgrensen være 30 km/t.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger