Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Faktorer som hjelper lokførere til å passere signaler trygt: Lærdom fra ti casestudier

Helping train drivers pass signals safely: Lessons from 10 case studies

Forfattere: Ross Owen Phillips, Fridulv Sagberg
Rapportnr: 1066/2010
ISBN: 978-82-480-1067-8
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1066-1
Språk: English
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Ti hendelser der en lokfører har oversett et signal, er analysert for å identifisere risikofaktorer i organisatoriske og teknologiske omgivelser som påvirker lokføreres håndtering av signaler. Systematisk aggregering av de ti casestudiene avslører at kjøring i strid med anvisninger fra signal er karakterisert av (i) signalet avviker fra det normale; (ii) situasjonen stiller ekstraordinære kognitive krav til føreren; (iii) forventninger basert på vaner. Disse funnene støttes av resultatene fra en spørreundersøkelse blant lokførerne, hvor 83 prosent svarer at det er et sikkerhetsproblem at oppfatninger blir formet av vaner. Vi foreslår metoder for å justere/endre etableringen av kognitive tankeskjemaer basert på vaner. Rapporten omhandler også hyppigheten av ulike signalhendelser rapportert av førerne, samt metodologiske aspekter ved CREAM – metoden som er brukt for å analysere og klassifisere årsakssammenhenger i våre casestudier.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger