Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Evaluering av "Sei ifrå " kampanjen i Telemark.

Evaluering av "Sei ifrå " kampanjen i Telemark.

Forfattere: Pål Ulleberg, Rune Elvik, Peter Christensen
Rapportnr: 722/2004
ISBN: 82-480-0431-7
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

I 1999 startet vegkontoret i Telemark kampanjen "Sei ifrå!", hvis formål er å redusere antallet trafikkulykker gjennom å oppmuntre passasjerer til å si i fra om farlig atferd. "Sei ifrå!" i Telemark ble foreløpig avsluttet i 2001, men kom i gang igjen våren 2004. På grunn av at "Sei ifrå!" kampanjen har pågått i to perioder i Telemark, består denne rapporten av to delundersøkelser. Den ene undersøker om "Sei ifrå!" kampanjen har ført til endringer i antallet skadde eller drepte ungdommer i perioden 1999-2002. Resultatene tyder ikke på at kampanjen har ført til noen endring i antallet skadde og drepte ungdommer. Den andre delundersøkelsen er basert på "Sei ifrå!" kampanjen som begynte i 2004. Denne gir en beskrivelse av hvordan ungdom vurderer kampanjen, og gir i tillegg en "tilstandsrapport" over målgruppens risikoopplevelser, holdninger og atferd. Resultatene tyder på at målgruppen gir en positiv mottagelse av kampanjen, og mange tror de vil si i fra oftere enn før som en følge av kampanjen.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger