Du er her

Evaluering av kampanjen Jeg kjører grønt

Forfattere: Arvid Strand
Rapportnr: 966/2008
ISBN: 978-82-480-0894-9
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-0899-6
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

ATP-prosjektet i Kristiansand arbeider for en endret transportmiddelfordeling i regionen med mindre avhengighet av privatbilen. Kampanjen Jeg kjører grønt inngår i denne strategien, og er et forsøk på å få arbeidstakere som i hovedsak benytter bil til og fra jobb til å redusere bilbruken til fordel for å gå, sykle eller ta buss. Ansatte ved tolv større bedrifter i Kristiansand ble tilbudt et gratis månedskort for buss eller en sykkelpakke verdt anslagsvis tusen kroner, i et forsøk på å få dem til å endre reisevaner. Knapt 400 ble med på kampanjen; fire av fem valgte sykkelpakken. Evalueringen påviser at kampanjen ser ut til å ha hatt god effekt når det gjelder å endre transportvaner; særlig blant dem som valgte sykkelpakke. Kampanjedeltakerne har også en gjennomgående positiv vurdering av kampanjen og mener unisont at den bør gjentas. Vi har anslått den til å ha positiv netto nytte.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger