Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Evaluering av kampanjen ”Hvilken side av fartsgrensen er du på?”

Evaluering av kampanjen ”Hvilken side av fartsgrensen er du på?”

Forfattere: Ross Owen Phillips, Fridulv Sagberg
Rapportnr: 1278/2013
ISBN: 978-82-480-1461-4
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1460-7
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Bilførernes holdninger til fartsovertredelser har bedret seg betydelig i løpet av de fire årene Statens vegvesens og Politiets fartskampanje har pågått, og det er vesentlig færre som sier at de ofte kjører over fartsgrensen nå enn det var i 2008 (før kampanjen startet). Spørreundersøkelsene viser imidlertid ikke noen vesentlig økning i trafikantenes faktakunnskaper om fart, bremselengder og risiko som har vært forsøkt formidlet i kampanjen. Det kan likevel ha skjedd endringer i mer generell forståelse av betydningen av moderate fartsovertredelser for økt ulykkesrisiko. Faktisk kjørefart på veier med fartsgrense 80 km/t har gått ned med ca. 1 km/t siden 2008. Selv om dette kan virke som en beskjeden nedgang, kan det ha vesentlig effekt i form av færre ulykker. Imidlertid er det fortsatt rundt halvparten av bilførerne som overskrider fartsgrensene i 80-soner. Det er vanskelig å trekke sikre konklusjoner om hvorvidt kampanjen har påvirket fartsnivået.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger