Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Evaluering av føreropplæring for moped og lett motorsykkel. Førundersøkelse

Evaluering av føreropplæring for moped og lett motorsykkel. Førundersøkelse

Forfattere: Fridulv Sagberg, Ole Aasvik
Rapportnr: 1616/2018
ISBN: 978-82-480-2116-2
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-2115-5
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Læreplanen for føreropplæring for moped og lett motorsykkel ble endret i 2017, og i denne rapporten presenteres en førundersøkelse som grunnlag for å evaluere endringen i en etterundersøkelse om 3-5 år. Gjennomsnittsalder for fullført obligatorisk opplæring for moped er ca. 15 ½ år og for lett motorsykkel ca. 16 år. Dette betyr at de fleste tar førerkort så snart de når minstealderen på 16 år. En spørreundersøkelse blant ca. 800 mopedførere og 1100 førere av lett motor-sykkel som tok førerkort i 2016 viser at bare 15 % av mopedførerne tok mer enn to kjøretimer utover obligatorisk undervisning, mot 59 % av førerne av lett motorsykkel. Spørreundersøkelsen viste positive holdninger til trafikksikkerhet og lav forekomst av risikoatferd, unntatt høy fart og trimming av moped. Nesten en av tre mopedførere eier en trimmet moped. Førerne av lett motorsykkel er imidlertid mer opptatt av høy fart enn mopedførerne. Dette kan ha sammenheng med høyere andel menn blant førerne av lett motorsykkel. Analyser av ulykkesdata viser at antall ulykker per kjøretøy har gått vesentlig ned siden 2004 både for moped og lett motorsykkel. Imidlertid er så mye som 22 % av mopedførerne og 27 % av førerne av lett motorsykkel innblandet i selvrapporterte uhell det første året etter førerprøven.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger