Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Evaluering av effekt på ulykker ved bruk av punkt-ATK

Evaluering av effekt på ulykker ved bruk av punkt-ATK

Forfattere: Alena Katharina Høye
Rapportnr: 1384/2014
ISBN: 978-82-480-1600-7
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1599-4
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

En før-etter evaluering av punkt-ATK (PATK) for 223 ATK-punkter som ble installert i årene 2000-2010 i Norge viser at PATK reduserer antall personskadeulykker (PSU) med 22% på en strekning fra 100 m før til 1 km etter fotoboksene. For antall drepte og hardt skadde (D+HS) og på lengre strekninger er det ikke funnet signifikante effekter. Når man kun ser på PATK som ble installert i 2004 eller senere er det funnet signifikante ulykkesreduksjoner både 100 m før til 1 km etter og 100 m før til 3 km etter fotoboksene, og både for PSU og D+HS. Virkningene er større for D+HS enn for PSU og avtar med økende avstand fra fotoboksene. Rett ved fotoboksene (100 m før til 100 m etter) ble det funnet mindre ulykkesreduksjoner, men resultatene er vanskelige å tolke og ulykkesreduksjonene kan være underestimert. Det er kontrollert for trend, endringer av trafikkmengden og vegegenskaper. Regresjonseffekter er kontrollert for ved bruk av den empiriske Bayes metoden.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger