Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Erfaringer fra tidlige brukere av nullutslippsløsninger for tunge kjøretøy i Norge

User experiences from the early adopters of heavy-duty zero-emission vehicles in Norway. Barriers and opportunities

Forfattere: Inger Beate Hovi, Daniel Ruben Pinchasik, Rebecca Jayne Thorne, Erik Figenbaum
Rapportnr: 1734/2019
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-2282-4
Språk: English
Vedlegg Sammendrag
Full report
Summary

Norges ambisiøse klimamål krever store utslippskutt og storskala innfasing av nullutslippsteknologi også i tungbilsegmentet innen 2030. En overgang, fra dagens dominans av forbrenningsmotorer og fossile drivstoff, vil kreve innovasjon i teknologi og systemer på mange nivåer. Formålet med rapporten har vært å innhente erfaringer fra de første brukerne av batterielektriske busser og lastebiler i Norge. Viktige problemstillinger har vært å kartlegge barrierer og muligheter for batterielektrisk fremdrift innenfor disse to segmentene. Rapporten oppsummerer brukererfaringene i en tidlig fase (fra intervjuer), teknologisk modenhetsnivå, pågående innfasing av elektriske kjøretøy i Norge og utlandet. Det er utarbeidet anslag på potensiale for elektrifisering av godstransport på kort og lang sikt, og eierskapskostnader for ulike fremdriftsteknologier ble sammenliknet under ulike forutsetninger om teknologisk modenhetsnivå.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger