Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Erfaring med handelsanalyser i Framtidens byer

Erfaring med handelsanalyser i Framtidens byer

Forfattere: Aud Tennøy, Tanja Loftsgarden, Jan U Hanssen, Arvid Strand
Rapportnr: 1071/2010
ISBN: 978-82-480-1091-3
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1078-4
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammedrag
Hele rapporten

Siktemålet med prosjektet er å framskaffe bedre kunnskap for beslutninger om lokalisering av handel. Sentrale spørsmål er: Hvordan håndteres utbyggingsplaner for handel i de større byområder i dag? Hvilke analyser gjennomføres og hvor beslutningsrelevant kunnskap får en fra disse analysene? Det er gjennomført telefoniske intervjuer med sentrale personer innenfor planlegging og utvikling av handel i hver av de tretten planetatene i kommunene i Framtidens byer. Intervjuene har gitt en oversikt over hvilke dokumenter de ulike byene har utarbeidet vedrørende lokalisering av handel og annet materiale som er tilgjengelig. Deretter er det for noen av byene gått nærmere inn i dette materialet for å kunne redegjøre mer presist om variasjoner i framgangsmåter - og om mer eller mindre vellykkede framgangsmåter - i arbeidet med å styre lokalisering og dimensjonering av handel. Det er også, som en tilleggsundersøkelse, foretatt en gjennomgang av hva kommuneplanene sier om handelsetablering i løpende tekst, bestemmelser og retningslinjer.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger