Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Endringer i dagens skatte- og avgiftssystem som kan stimulere til miljøvennlig transport

Endringer i dagens skatte- og avgiftssystem som kan stimulere til miljøvennlig transport

Forfattere: Tanja Loftsgarden, Jørgen Aarhaug, Jan U Hanssen
Rapportnr: 1129/2011
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1192-7
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

Dagens skatte- og avgiftssystem favoriserer bruk av bil framfor mer miljøvennlige transportmidler som kollektivtransport, gange og sykkel. Rapporten beskriver tiltak som kan tas i bruk for å endre denne praksisen. Tiltakene er vurdert med hensyn til potensialet for reduksjon i biltrafikk, effekt på skatteproveny og gjennomførbarhet. Konklusjonen er at det mest virkningsfulle tiltaket er å øke bilistenes utgifter til parkering. Samtidig kan kjøregodtgjørelser legge til rette for bruk av miljøvennlige transport¬midler, ved å øke kilometersatsene for kollektivtransport, gående og sykkel og redusere satsen for bil. I tillegg kan dagens firmabilordning gjøres mindre fordelaktig. Noen av tiltakene krever lovendringer og kan derfor være vanskelig å gjennomføre.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger