Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Endring i eldre aldersgruppers reisevaner. En analyse av resultater fra de nasjonale reisevaneundersøkelsene i 1984/85 og 1991/92

Endring i eldre aldersgruppers reisevaner. En analyse av resultater fra de nasjonale reisevaneundersøkelsene i 1984/85 og 1991/92

Forfattere: Randi Hjorthol, Fridulv Sagberg
Rapportnr: 1068/1997
Språk: Norwegian

Spørsmålet om folk vil beholde sine reisevaner når de blir eldre eller om de endres, har betydning for hvilken utvikling som kan forventes når det gjelder bruk av bil i forhold til andre reisemåter. Analysene i dette notatet tar utgangspunkt i aldersgruppene fra 50 år og eldre i de to nasjonale reisevaneundersøkelsene fra 1984/85 og 1991/92. Utviklingen av deres reisevaner viser at det er en økning i andelen med førerkort og tilgang til bil, især blant de eldre kvinnene. Analysene viser også at egenrapporterte helseproblemer har relativt liten betydning for å kunne kjøre bil, mens flere rapporterer problemer med å bruke kollektive transportmidler, gå og sykle. I løpet av perioden har det vært en økning i fritids- og handlereiser, og en økende andel foregår med bil.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger