Du er her

  • > Publikasjoner
  • > En vurdering av studier om trøtthet i land- og sjøtransport

An assessment of studies of human fatigue in land and sea transport

Forfattere: Ross Owen Phillips
Rapportnr: 1354/2014
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1565-9
Språk: English
Vedlegg Sammendrag
Full report
Summary

Til tross for teknologisk fremgang, er trøtthet blant operatører fortsatt en vesentlig trussel mot sikker transport. Denne rapporten har som mål å bidra til mer og bedre forskning samt økt anvendelse av forskningsbasert kunnskap om trøtthet i transport. Rapporten går gjennom og vurderer en rekke internasjonale studier på trøtthet i vei-, jernbane- og sjøtransport. Studiene vurderes ut fra en bred operasjonalisering av begrepet «fatigue», noe som er nødvendig for fullt ut å forstå og håndtere problemstillingene rundt trøtthet. Mange av studiene ser på effektene av arbeidstid på søvn, søvnighet og opplevd trøtthet. Imidlertid er forståelsen av trøtthet i transport begrenset av at man ofte bruker ulike og for smale definisjoner av «fatigue». Viktige faktorer som kan bidra til trøtthet, er ofte oversett, og det samme gjelder viktige konsekvenser av trøtthet. Rapporten anbefaler å anvende et standard målebatteri som kan brukes for å måle ulike aspekter av trøtthet. Det anbefales også at framtidig forskning i større grad tar hensyn til belastninger og muligheter for hvile som arbeidstakere har i livet utenfor arbeid. Framtidige studier bør også vurdere langsiktige sikkerhetsmessige effekter av trøtthet og utbrenthet. Bedre risikostyring i transport forutsetter at framtidige studier anvender en slik bredere forståelse av trøtthet for å bøte på svakhetene i de foreliggende studiene.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger