Du er her

  • > Publikasjoner
  • > En vurdering av mulige virkninger på trafikksikkerheten av traffic warning systems.

An assessment of potential impacts on road safety of Traffic Warning Systems

Forfattere: Rune Elvik, Peter Christensen
Rapportnr: 747/2004
ISBN: 82-480-0459-7
Språk: English
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Firmaet Traffic Warning Systems har utviklet et radiobasert system for varsling av bestemte trafikkfarer. Varsel er tenkt gitt i form av et blinkende lys på dashbordet. Denne rapporten inneholder en analyse av mulige virkninger på trafikksikkerheten av varslingssystemet. Det er beregnet at systemet kan redusere antallet drepte i trafikken med ca 5 per år og antallet skadde og drepte med ca 76 per år. I tillegg er det beregnet at ca 266 ulykker med kun materiell skade kan unngås hvert år. En nytte-kostnadsanalyse viser at nytten av systemet, regnet i kroner, overstiger kostnadene. Dette gjelder loikevel bare under forutsetning av at 100% av bilparken benytter systemet.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger