Du er her

  • > Publikasjoner
  • > En studie av digitale virkemidler i føreropplæringen

En studie av digitale virkemidler i føreropplæringen

Forfattere: Jenny Blom, Tor-Olav Nævestad, Leif Chr. Lahn, Vibeke Milch Uhlving, Ingeborg Storesund Hesjevoll
Rapportnr: 1965/2023
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-2025-7
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag, pdf
Hele rapporten, pdf
Summary, pdf

Hensikten med studien har vært å kartlegge digitale virkemidler som er aktuelle å bruke i føreropplæringen, som for eksempel kjøresimulator, blikksporing, interaktive tavler og dataspill, og erfaringer, inkludert muligheter og begrensninger knyttet til disse teknologiene. Vi har fokusert på kunnskap og ferdigheter som kan læres med digitale virkemidler og de sammenhengene det passer å bruke dem i. Basert på litteraturstudier og intervjuer indikerer vår studie at digitale virkemidler kan forbedre undervisningen og ha en positiv innvirkning på grunnleggende trafikkferdigheter, når teknologien brukes på riktig måte. Digitale virkemidler kan bidra til å styrke teoretisk kunnskap, kjøreferdigheter og gjenkjenning av potensielt farlige situasjoner. Det er imidlertid få studier som vurderer i hvilken grad læring fra digitale virkemidler er overførbar til atferd på veg, og det er usikkert om læringseffekter vedvarer over tid. De fleste informantene var positive til at mørkekjøring og mengdetrening kan læres bort i kjøresimulator og supplere konvensjonell undervisning. Flere av de intervjuede var bekymret for at simulatoropplæring kan føre til overdreven tro på egne ferdigheter, som kan utgjøre en risiko i trafikken. Det ble også uttrykt bekymring for at digital undervisning erstatter konvensjonell undervisning, fordi det kan begrense lærernes innflytelse på elevenes holdninger.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger