Du er her

  • > Publikasjoner
  • > En enkel «Stresstest» av strekninger i Nye Veiers prioriteringer til NTP 2022-2033

En enkel «Stresstest» av strekninger i Nye Veiers prioriteringer til NTP 2022-2033

Forfattere: Kjell Werner Johansen
Rapportnr: 1800/2020
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-2321-0
Språk: Norwegian
Vedlegg Hele rapporten

Transportøkonomisk institutt ble i mai bedt av Nye Veier as om å utføre en «stresstest» av selskapets prioriteringer og marginalvurderinger av et utvalg veistrekninger til Nasjonal transportplan for perioden 2022 – 2041 (Nye Veier 2020A). Testen skulle baseres på prinsippene foreslått i rapporten fra Ekspertutvalget – teknologi og fremtidens transportinfrastruktur (Samferdselsdepartementet 2020). Testen er et supplement til beregningene av prissatte nyttevirkninger og kostnader av tiltak og vurderinger av de tradisjonelle ikke prissatte virkningene. Baserte på objektive data om strekningene mht. dagens standard, funksjon, trafikkvolumer etc og foreslått framtidig standard, har vi satt opp en rekke testkriterier og utført subjektive vurderinger.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger