Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Elsparkesykler i Norge: Hovedfunn fra spørreundersøkelser høsten 2021

Elsparkesykler i Norge: Hovedfunn fra spørreundersøkelser høsten 2021

Forfattere: Nils Fearnley, Katrine Karlsen, Torkel Bjørnskau
Rapportnr: 1889/2022
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1934-3
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Rapporten dokumenterer hovedfunn og deskriptive resultater fra to web-undersøkelser om elsparkesykler som ble gjennomført i oktober-november 2021. Den ene undersøkelsen ble sendt til utleieselskapers registrerte kunder i hele landet. Den andre ble sendt ut til et befolkningsutvalg i Oslo kommune. Undersøkelsene dekker et bredt spekter av temaer, inkludert reisevaner, bruk, forhold til andre transportmidler, parkering, forsøpling, vandalisering, trafikksikkerhet og ulykker, holdninger, preferanser og regulering. Vi finner at elsparkesykkelens konkurransefortrinn er at den er rask, fleksibel og tilgjengelig. Den brukes i stor grad til/fra jobb/skole, og en av fem turer er til/fra annet transportmiddel – særlig kollektivtransport. Når man tar hensyn til eksponering i form av brukshyppighet, er det lite forskjell i ulykker mellom kjønn og aldersgrupper, men ungdom er overrepresentert. Generelt har brukere mer positive oppfatninger av elsparkesykkelparkering enn ikke-brukere.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger