Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Elektromobilitet i Norge – erfaringer og muligheter med elkjøretøy

Electromobility in Norway - experiences and opportunities with Electric Vehicles

Forfattere: Erik Figenbaum, Marika Kolbenstvedt
Rapportnr: 1281/2013
ISBN: 978-82-480-1466-9
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1465-2
Språk: English
Vedlegg Full report
Summary

Det norske elbilpolitikken med mange insentiver og etableringen av Transnova som gir støtte til utbygging av ladestrukturer har gjort kjøp av elbiler mulig og har håndtert barrierer mot elbilbruk. Når de større bilmerkene kom på markedet med sine biler var norske brukere klar til å kjøpe. Norge har i dag flest elbiler pr innbygger og høyest andel elbiler av nybilsalget i verden. Elbilen kjøpes i den første fasen oftest av menn i husstander med flere biler og boende i de større byregionene. Bilene brukes mest til arbeidsreiser. Akershus, der man kan kjøre i kollektivfeltet og passere bomringen gratis, er det fylket som har flest elbiler. De som har kjøpt elbil vil fortsette med det og erfarer at rekkevidden er et mindre problem enn antatt. De fleste daglige reiser kan håndteres med de nyere elbilene. Elbilen erstatter i hovedsak andre bilreiser, men også noen kollektivreiser. Utfordringer og muligheter framover ligger i utvikling av elbilflåter og i endring av insentiver når markedet vokser.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre Enger