Du er her

Eksterne kostnader ved bylogistikk

Forfattere: Kenneth Løvold Rødseth, Harald Thune-Larsen
Rapportnr: 1838/2021
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-2370-8
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

Bylogistikkprogrammet i Statens vegvesen har som formål å utarbeide et kunnskapsgrunnlag for godstransport i by. Programmet ser i den forbindelse et potensiale for økt bruk av samfunnsøkonomisk analyse innen tiltak rettet mot bylogistikk i Norge. Denne rapporten er en byggestein i arbeidet med å etablere et rammeverk for samfunnsøkonomisk analyse av bylogistikk, og dokumenterer resultater fra en forstudie om eksterne kostnader ved bylogistikk. Formålet med studien har vært å beskrive relevante kostnadskomponenter, identifisere data og metoder til videre analyse, samt å gi noen foreløpige beregninger for utvalgte kostnadskomponenter. Rapporten gir anbefalinger om videre arbeid med å beregne nivået på eksterne kostnader samt gir oppdaterte beregninger av marginale eksterne støykostnader ved vegtrafikk.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger