Du er her

Effektkatalog for trafikksikkerhetstiltak

Forfattere: Alena Katharina Høye
Rapportnr: 1556/2017
ISBN: 978-82-480-2018-9
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1884-1
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Effektkatalogen oppsummerer effekter av 34 ulike trafikksikkerhetstiltak. Hovedfokus er på tiltak som ligger innenfor Statens vegvesens ansvarsområde. For alle tiltak oppgir effektkatalogen estimerte effekter på antall drepte, meget alvorlig skadde, alvorlig skadde og lett skadde. Effektene er i hovedsak basert på Trafikksikkerhetshåndboken (http://tsh.toi.no). Effektene kan benyttes ved planlegging og prioritering mellom ulike trafikksikkerhetstiltak, bl.a. med hjelp av nyttekostnadsanalyser og i Vegdirektoratets beregningsverktøy TS-Effekt (Versjon 4.2).

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger