Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Dybdestudier av trafikkulykker. Analyse av materiale fra 196 dødsulykker i Mälardalen 1997-99

Dybdestudier av trafikkulykker. Analyse av materiale fra 196 dødsulykker i Mälardalen 1997-99

Forfattere: Fridulv Sagberg, Terje Assum
Rapportnr: 499/2000
ISBN: 82-480-0174-1
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Summary

Dybdestudiene av 196 dødsulykker i 1997-99 ble analysert med sikte på å kartlegge forhold som kan ha bidratt til ulykkenes alvorlighetsgrad. Obduksjonsrapporter viste spor av alkohol, narkotika og/eller medisiner som kan ha påvirket atferden, hos 20 % av de 225 omkomne trafikantene. Mindre enn 2/3 av omkomne i bil brukte bilbelte, 40 % av dem som ikke brukte belte, var ruspåvirket. Av 165 som omkom i bil, døde 53 i singelulykker, hvor kollisjon med trær utgjorde mer enn en tredel av ulykkene. For syklister var hodeskader den hyppigste dødsårsaken, og svært få brukte hjelm. Fotgjengerulykkene skjedde i stor utstrekning nær fotgjengeroverganger og/eller i mørke. Analysemulighetene er til dels begrenset av kvaliteten på datamaterialet, og mulige forbedringer av dybdestudiene drøftes.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger