Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Drosjetilbudet i distriktene etter omleggingen av pasienttransporten i 2004

Drosjetilbudet i distriktene etter omleggingen av pasienttransporten i 2004

Forfattere: Oddgeir Osland, Jørgen Aarhaug, Frode Longva
Rapportnr: 1086/2010
ISBN: 978-82-480-1128-6
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1117-0
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Hovedproblemstillingen i utredningen er om omlegging av pasienttransport har ført til at drosjetilbudet i distriktene er svekket eller truet. Utredningen viser at bortfall av drosjetilbudet så langt er et marginalt problem, og at det har vært håndtert og kan håndteres gjennom etablering av alternative tilbud. Utredningen viser imidlertid til sentrale utviklingstrekk som trolig gjør at drosjetilbudet vil bli ytterligere svekket på sikt, ettersom pasienttransporten utgjør store deler av drosjeeiernes inntektsgrunnlag i mindre distriktskommuner.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger