Du er her

  • > Publikasjoner
  • > «Det er helt klart ikke et regnestykke» - Evaluering av gjennomføringen av praktisk førerprøve for personbil

«Det er helt klart ikke et regnestykke» - Evaluering av gjennomføringen av praktisk førerprøve for personbil

Forfattere: Ole Aasvik, Vibeke Milch Uhlving
Rapportnr: 1675/2018
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-2199-5
Språk: Norsk bokmål
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

I dette prosjektet har vi evaluert gjennomføringen av den praktiske førerprøven for personbil og hvorvidt dagens praksis samsvarer med prinsippene i opplæringsmodellen, samt nasjonale og internasjonale bestemmelser. For å gjøre dette, ble alle relevante dokumenter gjennomgått. I tillegg ble det gjennomført observasjoner av førerprøvesituasjoner, to gruppeintervjuer med sensorer og en spørreundersøkelse blant både sensorer (n = 77) og trafikklærere (n = 288). Resultatene indikerer at førerprøven i hovedsak blir gjennomført i tråd med lovverk, retningslinjer og krav, og at sensorene er godt fornøyde med opplæringen de har i å foreta helhetlige og skjønnsmessige vurderinger. Likevel tyder resultatene på at enkelte forhold kan forbedres. Den administrative prosessen kan effektiviseres for å frigjøre tid i sensorenes hverdag. Videre kan man se nærmere på dagens praksis når det gjelder å sikre et felles språk mellom kandidat og sensor. Det kan også være grunn til å undersøke problemstillinger omkring habilitet og sensors tilbakemeldinger etter endt førerprøve.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger