Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Den norske verdsettingsstudien - Databeskrivelse

Den norske verdsettingsstudien - Databeskrivelse

Forfattere: Hanne Samstad, Marit Killi, Stefan Flügel, Knut Veisten, Farideh Ramjerdi
Rapportnr: 1053a/2010
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1103-3
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

TØI og Sweco har gjennomført en verdsettingsstudie for å utvikle og frambringe oppdaterte enhetspriser til bruk ved vurdering av samferdselstiltak i Norge. Det er sett på tidskostnader, ulykkeskostnader, punktlig-hetsgevinster, komfort, utrygghetsfølelse, helsevirkninger, støykostnader og kostnadene ved luftforurensning. I denne dokumentasjonsrapporten beskrives dataene som ligger til grunn for analysene på de ulike områdene, og måten de er innsamlet på. Metode og resultater på de ulike områdene kan finnes i rapportene 1053b-h, og resultatene er kort sammenfattet i en separat samlerapport, TØI-rapport 1053/2010.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger