Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Daglige reiser på 90-tallet. Analyser av de norske reisevaneundersøkelsene fra 1991/92 og 1997/98

Daglige reiser på 90-tallet. Analyser av de norske reisevaneundersøkelsene fra 1991/92 og 1997/98

Forfattere: Randi Hjorthol
Rapportnr: 436/1999
ISBN: 82-480-0098-2
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Fra 1992 til 1998 er antallet daglige reiser uendret, ca 3,3 pr dag. Tendensen til at bilen er et individuelt transportmiddel er forsterket. Antall bilreiser har økt fra 1,66 til 1,78 pr dag. Mellom 1985 og 1992 var imidlertid økningen sterkere, ca 20 prosent. Samtidig har det vært en reduksjon i antallet reiser som bilpassasjer og i reiser som foregår til fots eller på sykkel. Antall reiser med kollektivtransport er uendret. Omfanget av reiser som bilfører varierer både etter kjønn, alder, inntekt og sosioøkonomisk status. Menn reiser mer og lengre enn kvinner. De eldste er de som reiser minst. De med lav husholdsinntekt reiser mindre enn andre inntektsgrupper. Personer i overordnete stillinger eller selvstendig næringsdrivende reiser mer enn arbeidere og de som ikke er i lønnsarbeid. Når det gjelder bostedstype, er variasjonene relativt små.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger