Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Covid-19 og reiselivet i Hallingdal – En pilotstudie av effektene av koronapandemien i 2020

Covid-19 og reiselivet i Hallingdal – En pilotstudie av effektene av koronapandemien i 2020

Forfattere: Jan Vidar Haukeland, Petter Dybedal, Iratxe Landa-Mata, Frants Gundersen, Knut Bjørn Stokke
Rapportnr: 1833/2021
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-2365-4
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

Reiselivsnæringen i Hallingdal ble hardt rammet av covid-19 i 2020, og nedgangen i antallet gjestedøgn var betydelig i mars-juni, i august og i november, særlig som følge av bortfallet av utenlandske tilreisende. De norske besøkstallene gikk også sterkt tilbake i mars-mai og på slutten av året, men det var likevel et markant oppsving i kommersielle gjestedøgn i skolens sommerferie. Hyttebruken samt salg og nybygging av hytter har vokst i 2020, og detaljvarehandelen økte derfor samlet sett fram til og med august. Pilotstudien identifiserer flere viktige forskningsspørsmål i lys av pandemien: Hva blir de langsiktige effektene på økonomi og sysselsetting? Hvordan kommer Hallingdal ut sammenliknet med andre reiselivsområder i Norge? Hvilken verdiskaping har de omfattende satsingene på fellesgoder i utmarka gitt? Hvilke muligheter representerer hytteturismen, og hvilke endringer kan sporers i etterspørselen etter naturbaserte aktiviteter og opplevelser i kjølvannet av covid-19? Hvordan har de naturbaserte reiselivsbedriftene klart å omstille seg?

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger