Du er her

  • > Publikasjoner
  • > BYTRANS: Hvordan forklarer modellverktøyene endringer i veikapasitet i bytransport?

BYTRANS: Hvordan forklarer modellverktøyene endringer i veikapasitet i bytransport?

Forfattere: Trude Tørset, Chi Kwan Kwong, Chaoru Lu, Arvid Aakre
Rapportnr: 1797/2020
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-2318-0
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Formålet med BYTRANS-prosjektet var å utnytte midlertidige tiltak i vegnettet i Oslo til å studere effekten på reisevanene til befolkningen. Denne rapporten fokuserer på hvordan dette datagrunnlaget kan benyttes til utvikling av transportmodeller. Modellering av etterspørsel i rushtimene og trafikkavvikling er komplekst og modellverktøyet er gjennomgått for å beskrive hvilke forutsetninger som ligger til grunn for beregningene. Den midlertidige kapasitetsreduksjonen i Brynstunnelen er kjørt i RTM23+ for å evaluere hvor godt modellen greier å representere denne situasjonen. Modellkjøringene og sammenligning mot trafikktellinger viste at maksrushtimen oppstår til forskjellige tider ulike steder, mens den er forhåndsdefinert i modellen. Endring av reisetidspunkt er også dynamisk i virkeligheten, mens dette er statisk i modellen. VDF-kurvene fungerer godt ved moderate trafikksituasjoner, men forklarer ikke virkeligheten ved sammenbrudd i trafikkavviklingen. I virkeligheten vil kø bygges opp oppstrøms en flaskehals og påvirke oppstrøms lenker, mens RTM modellerer forsinkelsene kun på den lenka hvor flaskehalsen er lokalisert.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger