Du er her

  • > Publikasjoner
  • > BYTRANS: Hvordan forklarer modellverktøyene endringer i veikapasitet i bytransport?

BYTRANS: Hvordan forklarer modellverktøyene endringer i veikapasitet i bytransport?

Forfattere: Trude Tørset, Chi Kwan Kwong, Chaoru Lu, Arvid Aakre
Rapportnr: 1797/2020
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-2318-0
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Formålet med BYTRANS-prosjektet var å utnytte midlertidige tiltak i vegnettet i Oslo til å studere effekten på reisevanene til befolkningen. Denne rapporten fokuserer på hvordan dette datagrunnlaget kan benyttes til utvikling av transportmodeller. Modellering av etterspørsel i rushtimene og trafikkavvikling er komplekst og modellverktøyet er gjennomgått for å beskrive hvilke forutsetninger som ligger til grunn for beregningene. Den midlertidige kapasitetsreduksjonen i Brynstunnelen er kjørt i RTM23+ for å evaluere hvor godt modellen greier å representere denne situasjonen. Modellkjøringene og sammenligning mot trafikktellinger viste at maksrushtimen oppstår til forskjellige tider ulike steder, mens den er forhåndsdefinert i modellen. Endring av reisetidspunkt er også dynamisk i virkeligheten, mens dette er statisk i modellen. VDF-kurvene fungerer godt ved moderate trafikksituasjoner, men forklarer ikke virkeligheten ved sammenbrudd i trafikkavviklingen. I virkeligheten vil kø bygges opp oppstrøms en flaskehals og påvirke oppstrøms lenker, mens RTM modellerer forsinkelsene kun på den lenka hvor flaskehalsen er lokalisert.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger