Du er her

  • > Publikasjoner
  • > BYTRANS: Endringer i T-banesystemet - tilpasninger, effekter og konsekvenser

BYTRANS: Endringer i T-banesystemet - tilpasninger, effekter og konsekvenser

Forfattere: Nils Fearnley, Eva-Gurine Skartland, Aud Tennøy
Rapportnr: 1832/2021
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-2364-7
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Rapporten presenterer resultater fra undersøkelser av hvordan kollektivreisende tilpasset seg endringer i kollektivsystemet, og hvilke effekter og konsekvenser det hadde for dem. Vi undersøker dette i tre case: Stengning av Østensjøbanen for rehabilitering og gjenåpning med bedre standard og høyere frekvens; åpning av nye Løren T-banestasjon; og nedlegging av buss linje 57. Vi fant at de aller fleste kollektivpassasjerene fortsatte å reise kollektivt etter endringene. Åtte prosent av de reisende på nye Løren T-banestasjon brukte bil på tilsvarende reiser før. Mange endret reisetidspunkt. Endret reisetid var den effekten flest rapporterte at de opplevde, men også endringer i antall avganger, bytter og gangavstand til holdeplass. Vi fant at endringer i kollektivsystemet kan påvirke fornøydhet med reisen vesentlig. Et klart flertall av de reisende i alle casene oppga at de hadde fått tilstrekkelig informasjon om endringen. De viktigste informasjonskildene var informasjonsplakater og -skriv ombord og på holdeplasser.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger