Du er her

  • > Publikasjoner
  • > BYTRANS: Effekter og konsekvenser av endringer i transportsystemet: gods- og varetransport. Temarapport

BYTRANS: Effekter og konsekvenser av endringer i transportsystemet: gods- og varetransport. Temarapport

Forfattere: Elise Caspersen, Tale Ørving
Rapportnr: 1766/2020
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1663-2
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Rapporten uten vedlegg
Vedleggene

Denne temarapporten oppsummerer kort hvordan gods- og varetransporten ble påvirket av fire utvalgte kapasitetsendringer i transportsystemet i Oslo: redusert kapasitet i Smestadtunnelen, redusert kapasitet i Brynstunnelen, fjerning av parkeringsplasser i Oslo sentrum og endret kjøremønster i Oslo sentrum. Søkelyset har vært på tilpasninger, effekter og konsekvenser kapasitetsendringene hadde for gods- og varetrafikken. Særskilt oppmerksomhet ble viet til sjåførene. Ikke uventet viste undersøkelsene at en reduksjon i vegkapasiteten som bidrar til tettere trafikk og mer køståing svekker fremkommeligheten for gods- og varetransporten. Til tross for dette klarte som regel lastebilsjåfører, gjerne i samarbeid med transportplanleggere, å tilpasse seg endringene, men ikke uten konsekvenser som økt tidspress, stress og frustrasjon. For å imøtekomme gods- og varetransportens ulemper med endringer i transportsystemet foreslår vi tiltak som bidrar til å redusere tidspress. Vi fant indikasjoner på at avbøtende tiltak er viktige i perioden endringene blir innført. Utdypende informasjon finnes i TØI-rapport 1733/2019, 1763/2020 og 1765/2020.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger