Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Bredder på infrastruktur for gående og syklende

Bredder på infrastruktur for gående og syklende

Forfattere: Alena Katharina Høye, Tineke de Jong
Rapportnr: 1938/2023
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1997-8
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Rapporten gir en oversikt over aktuell kunnskap og internasjonale anbefalinger om bredde på infrastruktur for gående og syklende i Norge, Danmark, Sverige, Finland, Nederland og Tyskland: Fortau, gang- og sykkelveg, sykkelveg (dobbeltrettet / enveisregulert), sykkelfelt og sykkelekspressveg, samt sykkelgate. Generelt har brede løsninger bedre sikkerhet, fremkommelighet og trygghet, og både fotgjengere og syklister foretrekker brede framfor smale løsninger. Minste akseptable bredder avhenger av de enkelte trafikantenes plassbehov, hvor mye avstand det skal være mulig å holde mellom trafikantene og til andre trafikanter og objekter i sideområdet, om sideområdet kan benyttes, samt hvor mange syklister og/eller fotgjengere som skal kunne ha plass ved siden av hverandre. Ved plassmangel tillater noen land bredder under minstekravet dersom det er det eneste alternative til å ikke anlegge egen infrastruktur, mens andre land ikke tillater slike nødløsninger, og heller legger om ruter for sykkel- eller biltrafikken, eller velger andre løsninger.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger