Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Bostedspreferanser, aktivitets- og reisemønstre i Oslo-området

Bostedspreferanser, aktivitets- og reisemønstre i Oslo-området

Forfattere: Randi Hjorthol
Rapportnr: 403/1998
ISBN: 82-480-0061-3
Språk: Norwegian
Vedlegg Hele rapporten

Sammenhengen mellom lokalisering av ulike funksjoner i et bysamfunn og den genererte transportmengden er et sentralt spørsmål i den lokale areal- og transportpolitikken. Med tanke på tilrettelegging for mindre biltrafikk uten å redusere befolkningens muligheter på ulike velferdsarenaer, er variasjoner i bostedspreferanser, reise- og aktivitetsmønstre i ulike deler av storbyregionen undersøkt. Det er benyttet fokusgruppeintervjuer med representanter fra et sentralt byområde, et drabantbyområde og en stasjonsby. Videre ble det laget et spørreskjema som ble sendt ut til et tilfeldig utvalg i aldersgruppen 30-60 år innenfor disse tre områdene. Nettoutvalget består av ca 1900 personer. Det er til dels stor variasjon både i preferanser, aktivitetstyper, omfang og reisemåter mellom de tre befolkningsgruppene. Bostedstypen, gjennom tilgjengelighet til ulike tilbud, arbeidsplasser og offentlig transport, har betydning for hvilke velferdsarenaer befolkningen deltar på, hvor aktivitetene skjer og reisemåte.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger