Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Bomiljøet rundt Rødsmoen øvingsområde 1996

Bomiljøet rundt Rødsmoen øvingsområde 1996

Forfattere: Ronny Klæboe, Aslak Fyhri
Rapportnr: 1054/1996
Språk: Norwegian
Vedlegg Hele notatet

I oktober 1996 ble 659 personer intervjuet om sin opplevelse av bomiljøet i kommunene Åmot, Stor-Elvdal og Trysil. Studien er en før-undersøkelse av forholdene rundt Rødsmoen leir før Forsvaret starter sin øvingsvirksomhet. Senere undersøkelser skal kartlegge helse- og trivselsvirkningene av øvingsaktivitetene med fokus på skytestøy fra særlig tyngre våpen/sprenginger. Resultatene viser at folk er godt fornøyd med bomiljøet i de tre kommunene og at miljøbelastningene oppleves som lave. Omtrent halvparten av de intervjuede er positive til etableringen av Rødsmoen øvingsområde, en femtedel ser den som en ulempe. Spørreskjemaet som er benyttet og en enkel frekvensoversikt er vedlagt.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger