Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Boligpriser - Effekter av veitrafikkbelastning og lokalisering

Boligpriser - Effekter av veitrafikkbelastning og lokalisering

Forfattere: Berit Grue, Jomar Lygre Langeland, Odd I Larsen
Rapportnr: 351/1997
ISBN: 82-480-0003-6
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Boligpriser kan gi informasjon om veitrafikkrelaterte miljøkostnader og om folks bolig- og bostedspreferanser. I rapporten benyttes to ulike datasett til å kvantifisere effekten av beregnet støy fra veitrafikk og en rekke andre variable. De to datasett består av hhv OBOS-boliger omsatt i 1995 og selveierboliger som er omsatt to eller flere ganger i perioden 1988-1995. For begge datasett blir effekten av støy presist bestemt. Prisene på selveierboliger reduseres med ca 0,5 % når støynivået ved husfasaden øker med én dBA. Dette verdifall kan også fange opp andre ulemper ved veitrafikk. For OBOS-boligene er effekten av støy halvert. Noe av forskjellen skyldes kanskje at boliger i borettslag i større grad enn selveierboliger har utearealer som er skjermet for trafikk.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger