Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Bilens betydning for eldre gruppers velferd og livskvalitet

Bilens betydning for eldre gruppers velferd og livskvalitet

Forfattere: Randi Hjorthol, Susanne Nordbakke
Rapportnr: 1000/2008
ISBN: 978-82-480-0945-0
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-0946-7
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Eldre kvinner og menn har økt bruken av bil de siste 20 år, men fremdeles er det store forskjeller mellom kjønnene. Omfanget av daglige reiser er nesten like høyt etter man blir alderspensjonist som før. Det er primært de arbeidsrelaterte reisene som forsvinner. Først etter 80-årsalderen ser man tydelig reduksjon i reiseaktiviteten. Bilens betydning for eldre varierer etter hvor man bor. Eldre i storbyen klarer dagliglivet stort sett uten bil, men særlig menn bruker den mye. Bosatte på mindre tettsteder/spredtbygde strøk klarer mange av dagliglivets aktiviteter uten bil, dersom de bor sentralt. Bosatte perifert klarer seg imidlertid dårlig. De eldre synes bilen gir kontroll over tilværelsen, frihet til å velge, opplevelse av mestring og bidrar positivt til selvbildet

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger