Du er her

Bilalder og risiko

Forfattere: Alena Katharina Høye
Rapportnr: 1607/2017
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-2105-6
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Modellberegninger med ulykkesdata fra 2000-2016 viser at personbiler fra senere registreringsår har færre og mindre alvorlige ulykker enn biler fra tidligere år. Når man holder bilenes vekt konstant, er antall drepte og hardt skadde personbilførere i gjennomsnitt 4,2% lavere i biler fra et registreringsår X enn i biler fra det forrige året. Ulykker med tyngre biler er i gjennomsnitt mindre alvorlige for bilføreren, men mer alvorlige for motparten i kollisjoner (bilførere i bil-bil kollisjoner og fotgjengere/syklister i ulykker med fotgjengere/syklister). Eldre biler har, når man holder registreringsåret konstant, flere og mer alvorlige ulykker enn nyere biler. Analysene omfatter personbiler fra før 1980 til 2016 og det er statistisk kontrollert for ulykkesår og førernes alder og kjønn. Et hypotetisk regnestykke viser at antall drepte og hardt skadde bilførere kunne reduseres med 30% dersom man ville erstatte alle bilene i dagens bilpark med nye biler.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger