Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Bidrag til en generell teori om forholdet mellom eksponering og risiko

Towards a general theory of the relationship between exposure and risk

Forfattere: Rune Elvik
Rapportnr: 1316/2014
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1520-8
Språk: English
Vedlegg Sammendrag
Full report
Summary

Rapporten gir bidrag til å utvikle en generelle teori om sammenhengen mellom eksponering og risiko. Som grunnlag for utvikling av en slik teori drøftes begrepene eksponering og risiko. Det foreslås at eksponering kan defineres som enhver hendelse i trafikken som har potensiale til å bli en ulykke og som krever kognitive ressurser av trafikantene. Hendelser er klart avgrenset i tid og rom og kan telles. Risiko defineres som andelen av hendelsene som ender med en ulykke. Grunnanatkelsen er at det er en negativ sammenheng mellom eksponering og risiko. Studier som illustrerer dette drøftes. Disse studiene kan imidlertid ikke betraktes som en stringent test at grunnantakelsen.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger