Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Betydningen av ny teknologi for oppfyllelse av nullvekstmålet - En litteraturstudie

Betydningen av ny teknologi for oppfyllelse av nullvekstmålet - En litteraturstudie

Forfattere: Vegard Østli, Tale Ørving, Jørgen Aarhaug
Rapportnr: 1577/2017
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1463-8
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

I dette prosjektet gjennomfører vi en litteraturstudie hvor vi ser på hvordan teknologisk utvikling påvirker nullvekstmålet for norske byområder fram mot 2030. Rapporten inngår som en felles utredning for byutredningene. Vi fokuserer på tre transportinnovasjoner drevet av teknologisk utvikling: delingsmobilitet, autonome kjøretøy og Mobility as a Service. Basert på funnene fra litteraturstudien evaluerer vi virkninger med hensyn til trafikkarbeid, investerings- og driftkostnader, arealutvikling, politikkutforming, samt tidsaspekt for gjennomføring av tiltak i transportsektoren.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger