Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Beregning av samfunnsøkonomisk nytte av planlagte sykkelekspressveger med verktøyet EkspressEffekt

Beregning av samfunnsøkonomisk nytte av planlagte sykkelekspressveger med verktøyet EkspressEffekt

Forfattere: Stefan Flügel, Anne Madslien
Rapportnr: 1561/2017
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-0983-2
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Rapporten dokumenterer et verktøy for etterspørsels- og nytte-kostnadsberegning for sykkelekspressveger (SEV). Verktøyet tar utgangspunkt i betalingsvillighet for reisetidsbesparelse og komfortforbedringer (redusert antall kryss og økt andel separert sykkelveg). Etterspørselsmodellen er en numerisk logitmodell som i første trinn beregner transportmiddelvalg (bil/kollektivt versus sykkel) og i andre trinn skiller mellom sykling på SEV og sykling på eksisterende sykkelveg. Verktøyet inneholder også en forenklet nytte-kostnadsberegning hvor investerings- og vedlikeholdskostnader settes opp mot endring i trafikantnytte, helsegevinster og miljøgevinster. Vi bruker verktøyet til å beregne kostnader og nytte av 10 SEV som er planlagt i NTP. For 6 sykkelekspressveger beregner vi en positiv nettonytte under de gitte forutsetninger for analysene. Følsomhetsanalyser viser at resultatene er sterkt avhengig av hvilke antakelser som legges til grunn. Med et mer konservativt anslag på helsegevinster er kun én SEV (Stavanger – Sandnes) samfunnsøkonomisk lønnsom.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger