Du er her

Behov for transportstatistikk

Forfattere: Arne Rideng, Inger Beate Hovi, Randi Hjorthol
Rapportnr: 1176/2000
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag

Samordnet nasjonal transportplanlegging og økt bruk av modeller i planleggingen stiller nye krav til et forbedret datagrunnlag i transportsektoren. Transportnæringens rammebetingelser er i betydelig endring, og dette influerer på omfang og innhold av data og statistikk som er offentlig tilgjengelig. I dette prosjektet har en sett nærmere på hva som nå tilbys av transportstatistikk, med sikte på å foreslå endringer og forbedringer som på en bedre måte enn i dag vil dekke et utvidet behov for transportstatistikk. Notatet tar for seg de overordnede føringer som avtegner seg på dette området ved inngangen til det nye tiåret, samtidig som det foreslås konkrete forslag til forbedringer av både person- og godsstatistikken. De enkelte forslagene er ført opp i prioritert rekkefølge.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger