Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Behov for grunnlagsdata for videreutvikling av godsmodellsystemet i Norge

Basis data requirements for developing the freight model system in Norway

Forfattere: Inger Beate Hovi, Arild Vold, Viggo Jean-Hansen, Steinar Johansen, Anne Madslien
Rapportnr: 731/2004
ISBN: 82-480-0441-4
Språk: English
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Formålet med dette prosjektet har vært å gå gjennom det som finnes av tilgjengelige bakgrunnsdata for godstransportmodeller på nasjonalt og regionalt nivå, og hva som eventuelt trengs av nye data. Det finnes tilgjengelige registerdata i SSB på et mer detaljert nivå enn det vi her anbefaler å bruke i regionale godstransportmodeller. Den viktigste manglende datakilden er informasjon om leveransemønster. For regionale modeller kan dette hentes fra transportørenes datasystemer, men man har et problem med å få et dekkende bilde på grunn av at transportnæringen består av mange små foretak som ikke har egne datasystemer. Det er også en utfordring å få med egentransportene. Relatert til logistikkmodulprosjektet er det manglende data om sendingsstørrelse og godsstrømmer gjennom internlagre. Denne informasjonen i tillegg til informasjon om leveringsmønster (på nasjonalt nivå) og forbedret informasjon om transportkostnader kan bli hentet fra en varestrømsundersøkelse. Ulempen med en slik undersøkelse er at den blir svært dyr å gjennomføre hvis den skal få et omfang som gir god datakvalitet.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger