Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Bedre trafikksikkerhet i Sverige - Sammendragsrapport

Improving Road Safety in Sweden - Summary Report

Forfattere: Rune Elvik, Astrid Helene Amundsen
Rapportnr: 489/2000
ISBN: 82-480-0164-4
Språk: English
Vedlegg Sammendrag
Summary

Rapporten gir en analyse av mulighetene for å bedre trafikksikkerheten i Sverige, ulike trafikksikkerhetstiltaks kostnadseffektivitet, og hvordan trafikksikkerhetstiltakene virker i forhold til andre trafikkpolitiske mål. Analysen viser at det er et stort potensiale for å bedre trafikksikkerheten i Sverige. Det er samfunns-økonomisk lønnsomt å iverksette trafikk-sikkerhetstiltak som vil redusere antallet drepte med rundt regnet 50% og det totale antallet skadde og drepte med ca 25%. Tiltak som kan gi ytterligere reduksjon av antallet skadde og drepte er imidlertid uforholds-messig dyre. Et trafikksikkerhetsprogram som bygger på Nullvisjonen medfører konflikt med andre trafikkpolitiske mål, særlig knyttet til framkommelïghet.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger