Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Bedre trafikksikkerhet i Sverige - Hovedrapport

Improving Road Safety in Sweden - Main report

Forfattere: Rune Elvik, Astrid Helene Amundsen
Rapportnr: 490/2000
ISBN: 82-480-0165-2
Språk: English
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Rapporten gir en analyse av mulighetene for å bedre trafikksikkerheten i Sverige, ulike trafikksikkerhetstiltaks kostnadseffektivitet, og hvordan trafikksikkerhetstiltakene virker i forhold til andre trafikkpolitiske mål. Analysen viser at det er et stort potensiale for å bedre trafikksikkerheten i Sverige. Det er samfunnsøkonomisk lønnsomt å iverksette trafikksikkerhetstiltak som vil redusere antallet drepte med rundt regnet 50% og det totale antallet skadde og drepte med ca 25%. Tiltak som kan gi ytterligere reduksjon av antallet skadde og drepte er imidlertid uforholdsmessig dyre. Et trafikksikkerhetsprogram som bygger på Nullvisjonen medfører konflikt med andre trafikkpolitiske mål, særlig knyttet til framkommelïghet.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger