Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Bedre samordning av offentlig kjøp av tog og lokal kollektivtransport

Bedre samordning av offentlig kjøp av tog og lokal kollektivtransport

Forfattere: Julie Runde Krogstad, Jørgen Aarhaug
Rapportnr: 1434/2015
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1660-1
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

Bedre samordning av togtilbudet og det lokale kollektivtilbudet kan redusere ulempen med å reise kollektivt og bidra til flere kollektivreiser. I dag opplever lokale myndigheter at ruteplanlegging på tog, og omfanget av fylkeskommunal støtte til lokaltogene gjennom kompensasjonsordningen, er utfordrende å forholde seg til. Mer åpne prosesser rundt ruteplanlegging og et transparent rammeverk for hvordan fylkeskommunal støtte til lokaltog skal beregnes, vil være viktige elementer for å bedre samordningen mellom tog og lokal kollektivtransport. Effektivitetsgevinstene av samordning er usikre på kort sikt. På lengre sikt vil økt samordning og helhetstenkning rundt det lokale transportsystemet sannsynligvis være gunstig både i et kundeperspektiv og for økt effektivitet.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger