Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Barns reiser til skolen. En spørreundersøkelse om reisevaner og trafikksikkerhet på skoleveien.

Barns reiser til skolen. En spørreundersøkelse om reisevaner og trafikksikkerhet på skoleveien.

Forfattere: Aslak Fyhri
Rapportnr: 616/2002
ISBN: 82-480-0310-8
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

I februar og mai 2002 ble 6900 skolebarn og deres foreldre spurt om hvordan de kom seg til skolen, og hvordan de opplevde skoleveien. Resultatene viser at flesteparten (47 prosent) av barna går til skolen. Likevel er det så mange som 26 prosent av alle barn i barneskolen som blir kjørt til skolen selv om avstanden bare er mellom en halv og en kilometer. De fleste barna opplever skolevegen som trygg, mens foreldrene er noe mer engstelige; 55 prosent er litt eller svært engstelige for at barna skal utsettes for en trafikkulykke på skoleveien. En multivariat analyse viser at foruten bakgrunnsfaktorer som avstand, sesong og foreldrenes biltilgang, spiller også foreldrenes reisevaner, opplevelse av trygghet og barnas holdninger inn på om de blir kjørt i bil til skolen.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger