Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Bare på besøk? Metoder for integrering av besøksforvaltning i planarbeid

Bare på besøk? Metoder for integrering av besøksforvaltning i planarbeid

Forfattere: Iratxe Landa-Mata, Petter Dybedal, Vegard Gundersen, Marianne Knapskog, Frants Gundersen, Jan Vidar Haukeland, Knut Bjørn Stokke, Erik Stange, Gry Rustad Pettersen
Rapportnr: 2018/2024
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-2132-2
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag, pdf
Hele rapporten, pdf
Summary, pdf

INNOMET-prosjektet har utviklet en metodikk som åpner for en integrering av besøksforvaltning i planarbeid ved å utvikle brukervennlige og anvendbare metoder som kommunale og regionale forvaltningsmyndigheter kan ha nytte av, når arealutvikling vurderes. To kjernepunkter i metodikken er dermed å kunne ta hensyn til både fastboende og besøkendes behov, og veie opp økonomiske, sosiale og miljømessige implikasjoner av arealutviklingen mot hverandre. Bruk av metodene som presenteres i denne rapporten bidrar til å skape et kunnskapsgrunnlag for å styre friluftsliv og ferdsel i natur og skjerme naturmangfold, vurdere implikasjoner av arealutbygging for tjenestebehovet til hele befolkningen, estimere reiselivsrelatert verdiskaping for lokalsamfunnet, og overvåke befolkningens holdninger om besøkende og reiselivet over tid. Metodene som presenteres synligjør implikasjoner av å utvikle areal som går langt utover selve utbygningsfeltene – både for naturen og for lokalsamfunnets og besøkendes velferd. Videre illustrerer rapporten at besøksforvaltning bør og kan innarbeides i ulike planprosesser.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger