Du er her

Bærekraftig arealutvikling i Vestfold

Forfattere: Tanja Loftsgarden, Petter Christiansen
Rapportnr: 1089/2010
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1126-2
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

En studie av kommuneplanene i Vestfold viser at arealplanleggingen ikke er i tråd med overordnede føringer om å redusere CO2 -utslippene fra biltrafikk. Alle kommunene refererer til nasjonale og fylkeskommunale føringer om å etablere framtidig utbygging i tilknytning til eksisterende bebyggelse og tettsteder. Likevel er det manglende samsvar mellom målsettinger og konkretisering i plankart og bestemmelser. Framtidsscenarioene illustrerer at en kombinert helhetlig strategi med et bredt spekter av virkemidler vil være mest effektiv for å kunne redusere CO2-utslippene fra biltrafikk.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger