Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Automatiserte kjøretøy for varelevering i by - Et systemperspektiv

Automatiserte kjøretøy for varelevering i by - Et systemperspektiv

Forfattere: Ross Owen Phillips, Howard Twaddell Weir IV, Elise Caspersen
Rapportnr: 1970/2023
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-2032-5
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag, pdf
Hele rapoorten, pdf
Summary, pdf

Bruk av høyt automatiserte kjøretøy i sisteleddsdistribu-sjon er en spennende utvikling som kan bidra til å møte flere samfunnsutfordringer. Rapporten beskriver ulike typer av kjøretøy for bakkegående varelevering i by, og finner at de kan bidra til oppnåelse av mål som er viktig for logistikkaktører og samfunn. Fordeler og ulemper for bruk av automatiserte kjøretøy i varelevering er disku-tert. Begrensninger i kjøretøyteknologi og systemer for varelevering og bylogistikk betyr at relativt få bruksområder er aktuelle i dag. Statens vegvesen og andre offentlige aktører kan spille flere viktige roller for å sikre at implementering av automati¬serte kjøretøy i varelevering på lengre sikt skjer i tråd med samfunnsmål.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger